Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Äidinkielen opettajain liitto 13.2.2011

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämistä pohtineen työryhmän loppuraportista

 

Äidinkielen opettajain liitto pitää hyvänä, että muistio korostaa viestinnän ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä. Erityisesti kansalaisyhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimiminen edellyttää oman äidinkielen monipuolisia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja. Näitä taitoja harjoitellaan nimenomaan kaikilla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla. Tärkeää on säilyttää äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine kaikille yhteisenä ja vähintään nykyisen laajuisena kokonaisuutena. Perustaitojen harjoittelu on tehokkainta sopivan pienissä ryhmissä. Äidinkielen ylioppilaskokeen tulee vastedeskin olla kaikille yhteinen kirjoitettava aine.

ÄOL suhtautuu myönteisesti muistion linjausten mukaiseen ylioppilaskokeen kehittämiseen. On tärkeätä säilyttää äidinkielen kaksi kaikille pakollista koetta, koska ne mittaavat eri sisältöjä ja taitoja. Toisen äidinkielen kokeen (nykyisen esseekokeen) osalta kannatamme vaihtoehtoa, jossa äidinkielen ylioppilaskoetta kehitetään edelleen sellaiseksi, että se edellyttää laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa mutta mittaa myös ajattelun ja kielenkäytön taitoja. Kokeen tehtävät voisivat laajentua myös niiden oppiaineiden alueelle, joilla ei ole omaa ylioppilaskoetta. Tällaisia ovat esimerkiksi taideaineet. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että ylioppilaskoetta kehitetään käsi kädessä opetussuunnitelmien kanssa. Kannatamme ehdotusta, että kaikilta kokeeseen osallistuvilta kokelailta tulee edellyttää yhtäläiset kirjoitettavan aineen opintovaatimukset.

ÄOL:n näkemyksen mukaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta ei pidä sijoittaa samaan kokonaisuuteen vieraiden kielten kanssa, vaan säilyttää matematiikan tavoin omana kokonaisuutenaan. Äidinkielen ja kirjallisuus ei ole taustaltaan vain kieliaine, vaan se on monitieteinen taito-, taide- ja tietoaine. Äidinkielen ja kirjallisuuden sijoittaminen omaan oppiainekokonaisuuteen mahdollistaa laajan yhteistyön muiden oppiaineiden kanssa. Äidinkielen taidot ovat kaiken muun oppimisen pohjana. Tämän takia äidinkielen ja kirjallisuuden asema kaikille pakollisena oppiaineena on turvattava eikä pakollisten kurssien määrää saa nykyisestään supistaa. Eurooppalaisessa viitekehyksessäkin viestintä omalla äidinkielellä mainitaan ensimmäisenä avaintaitona. Tämän takia äidinkielen ja kirjallisuuden asema kaikille pakollisena oppiaineena on turvattava.

ÄOL kannattaa tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämistä sekä opetuksessa että ylioppilaskokeessa, mikäli tarkoitukseen on osoittaa tarvittavat resurssit koko maahan. Varoja tarvitaan ainakin täydennyskoulutukseen, riittäviin laitehankintoihin ja tietotekniikan opetuskäyttöä kehittävään yleis- ja ainedidaktiseen tutkimukseen. Teknologiaan siirtymistä on valmisteltava niin, että se on pedagogisesti perusteltua. Myös tekniikan ja ohjelmistojen saatavuus ja yhteensopivuus on varmistettava maanlaajuisesti. ÄOL:n mielestä TVT:tä ei voida käyttää perusteena lukioverkoston supistamiseen tai ryhmäkokojen perusteettomaan kasvattamisen. On hyvä, että muistiossa huomataan uusien pedagogisten menetelmien vaativan ryhmäkokojen pienentämistä.

ÄOL:n mielestä ehdotus lukioon tulevien S2-oppilaiden vuoden sopeuttavasta opiskelusta ennen lukion aloittamista on kannatettava.

Helsingissä 13.2.2011

Äidinkielen opettajain liitto ry

 

Minna Harmanen                                                 Merja Lumijärvi

Puheenjohtaja                                                     Lukiotyöryhmän puheenjohtaja