Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
 

ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Äidinkielen opettajain liitto

Tavoiteohjelma 2010–2011

 

1. Oppiaineen asema yleissivistävässä opetuksessa

Äidinkieli ja kirjallisuus on yleissivistävän koulutuksen keskeinen oppiaine. Hyvät äidinkielen ja kirjallisuuden taidot muodostavat perustan muulle oppimiselle. Yleissivistävästä koulutuksesta valmistunut henkilö elää yhteiskunnassa, jossa häneltä edellytetään päivittäin valmiuksia käyttää omaa äidinkieltään monipuolisesti eri tilanteissa.

Peruskoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tulee olla pääosin aineenopettajien antamaa. Vuosiluokilla 7—9 äidinkieltä ja kirjallisuutta tulee olla vähintään 10 vuosiviikkotuntia. Äidinkielen opettajain liitto suosittelee, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta vastaisivat kuudennesta vuosiluokasta alkaen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajat tai luokanopettajat, joilla on kelpoisuus opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta.

Opetusvelvollisuuksia ei tule muuttaa ilman perusteellista työaikaselvitystä.

Ylioppilaskirjoitusten korjaamisesta pitää maksaa korvaus samassa suhteessa kuin YTL:n apujäsenille maksetaan sensorityöstä. Jäsenistön tietoisuutta tästä lisätään.

Lukioresurssista maksettavan ryhmänohjauspalkkion on oltava suuruudeltaan vähintään opettajan oman ylituntipalkkion suuruinen.

 

2. Käytettävissä oleva oppimateriaali

Jokaisella koululla tulee olla riittävät resurssit opetustyön ja muiden tehtävien hoitamiseen. Oppikirja- ja materiaalimäärärahojen on oltava niin suuria, että opettajilla ja oppilailla on ajankohtaiset oppikirjat ja riittävästi opetusvälineitä opetuksen menestykselliseen toteuttamiseen. Äidinkielen opettajain liitto katsoo, että etenkin kirjallisuuden opetukseen on oltava käytettävissä monipuolinen aineisto.

 

3. Opettajien tasavertainen asema

Äidinkielen opettajain liitto vaatii, että Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry. korjaa Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuutta koskevan sopimusmääräyksen. Nykymuodossa OVTES:n osion B liitteen 2 pykälän 15 momentti 2 kuuluu näin:

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus määräytyy 3 §:n mukaan, kuitenkin siten, että opetusvelvollisuus äidinkielessä ja kirjallisuudessa on 18.

Äidinkielen opettajain liiton mielestä tämä kirjaus syrjii äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajia suhteessa muihin tuntiopettajiin, eikä sille ei ole olemassa asiallisia perusteita. Liitto vaatii, että mainittu momentti neuvotellaan kuulumaan näin:

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus on sama kuin viranhaltijan opetusvelvollisuus.

 

4. Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelmia on voitava toteuttaa siten, että äidinkielen opetus jakautuu tasaisesti opintojen eri vaiheisiin. Äidinkielen opettajilla pitää olla kelpoisuus oppiaineen opettamiseen.

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen eri liitteitä on pyrittävä yhdistämään tai yhdenmukaistamaan mm. työaikojen ja opetusvelvollisuuksien osalta.

Koulutuskuntayhtymissä opettavien ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteisten opettajien painotetut opetusvelvollisuudet tulee laskea saman käytännön mukaan, OVTES:een perustuen, koko maassa.

 

5. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä luokanopettajien koulutus

Luokanopettajaksi opiskelevien tulee saada opintojensa aikana entistä enemmän tietoja ja taitoja opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta. Liiton mielestä on ehdottoman tärkeää, että äidinkielen ja kirjallisuuden kaksoiskelpoisiksi opettajiksi opiskelevat luokanopettajat opiskelevat jatkossakin sekä suomen kielessä että kirjallisuudessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutusmäärissä on otettava huomioon opettajatarpeet eri puolilla maata ja opettajatarveselvitykset.

Korkea-asteen äidinkielen opettajien kelpoisuusvaatimukset on yhdenmukaistettava ja selkeytettävä. Vähimmäisvaatimuksena olisi pidettävä laudatur-tason suorituksia sekä suomen kielessä että kirjallisuudessa sekä opettajan pedagogisten opintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin.